informační deska

 

Příprava členské schůze družstva v roce 2023.

Vážení členové.

V letošním roce proběhnou na členské schůzi družstva konané dne 12. 5. 2023 volby do orgánů družstva. Bude se volit pět členů představenstva družstva a tři členové kontrolní komise.

Do orgánů družstva mohou být voleni členové družstva, kteří splňují předpoklady pro výkon funkce, zejména u nich nenastala překážka provozování živnosti a kteří požívají všeobecné důvěry, jsou svéprávní, bezúhonní, odborně způsobilí a nejsou podnikateli v předmětu činnosti družstva ani členy statutárních orgánů jiných právnických osob se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení. Do kontrolní komise družstva nemohou být volení zaměstnanci družstva, členové představenstva a osoby v obdobném postavení uvedeném výše.

Člen družstva může navrhnout na kandidáta na členství v orgánech družstva jiného člena nebo i sám sebe.

Do přihlášky a čestného prohlášení kandidáta se uvádějí jméno a příjmení kandidáta, jeho příp. akademické tituly, datum narození, délku členství v družstvu (rok vzniku členství), název zaměstnavatele a pracovní zařazení, čestné prohlášení kandidáta o splnění předpokladů a podmínek výkonu funkce, písemný souhlas kandidáta s kandidaturou a se zveřejněním jeho osobních údajů uvedených v přihlášce kandidáta a čestném prohlášení, datum podpisu a vlastnoruční podpis kandidáta. Součástí přihlášky kandidáta je i identifikace navrhovatele.

Návrhy kandidátů je nutné prokazatelně doručit na ústředí družstva do referátu členských vztahů k rukám pí Olgy Kožuchové nejpozději do úterý 9. 5. 2023 do 12 hod.

Olga Kožuchová v.r..

referát členských vztahů

 

023-čestné-prohlášení-kandidáta

 

 

POZVÁNKA

představenstvo Jednoty, spotřebního družstva v Tachově
 se sídlem Prokopa Velikého 497, Tachov

svolává

podle § 636 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

ČLENSKOU SCHŮZI 

na pátek 12. 5. 2023 v 9:00 hod.,
místo konání: bývalá restaurace Lidového domu v Tachově

Prezence: 8:30 až 8:50 prezence členů – přineste s sebou prosím členský průkaz a občanský průkaz.

 

PROGRAM

 1. Zahájení – schválení stanoveného programu.
 2. Ustanovení pracovního předsednictva.
 3. Schválení jednacího a volebního řádu.
 4. Volba mandátové komise.
 5. Zpráva mandátové komise.
 6. Volba volební a návrhové komise.
 7. Zpráva představenstva o činnosti za uplynulé období, plnění podnikatelského záměru družstva za rok 2022 a podnikatelský záměr pro další období.
 8. Zpráva kontrolní komise o činnosti za uplynulé období, včetně kontroly plnění usnesení z minulé členské schůze (červen 2022).
 9. Výsledky hospodaření za rok 2022, zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky, finanční rozpočet na rok 2023, návrh na rozdělení zisku za rok 2022.
 10.   Určení auditorské společnosti pro provedení statutárního auditu za rok 2023.
 11.   Diskuze.
 12.   Zpráva volební komise, seznámení s kandidátkami a organizací voleb.
 13.   Provedení voleb do orgánů družstva, vyhlášení výsledků voleb do orgánů družstva.
 14.   Přestávka (v průběhu přestávky proběhne ustavující schůze představenstva družstva a kontrolní komise).
 15.   Informace o výsledcích ustavující schůze představenstva družstva a kontrolní komise.
 16.   Zpráva návrhové komise, návrh na usnesení včetně jeho schválení.
 17.   Závěr jednání.
Pozn.: v průběhu jednání mohou být doplněny krátké přestávky podle časových možností nebo aktuálních potřeb.
S materiály, které nejsou přílohou této pozvánky, se můžete seznámit v sídle družstva, dveře č. 7, 1. patro u paní Olgy Kožuchové (referát členských vztahů) v pracovních dnech od 8:00 hod. do 10:00 hod. a od 13:00 hod. do 14:00 hod.
Doporučujeme si návštěvu na ústředí družstva domluvit předem na telefonním čísle 725 732 614 nebo e-mailem na adrese okozuchova@jednota-tachov.cz.  
RNDr. Libor Pěchouček v.r.
předseda představenstva družstva

Tradiční a oceňované privátní výrobky COOP

Privátní výrobky COOP se dělí na základní kategorie - Klasik, Coop Quality Standard a Premium, z nichž všechny jsou dodávany od prověřených výrobců a jsou prodávany pod vlastní značkou.